ലൈഫ്- ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍-അർഹതപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിനു ശേഷമുള്ള കരട് പട്ടിക