ലൈഫ്- ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍-അനർഹരായ അപേക്ഷകരുടെ ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിനുശേഷമുള്ള കരട് പട്ടിക