കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളുടെ തല്‍സ്ഥിതി ജനുവരി 2020