കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളുടെ തല്‍സ്ഥിതി ഫെബ്രുവരി 2020