എൻ.യു.എൽ.എം. വഴി കൊല്ലം നഗരസഭയിൽ കണ്ടെത്തിയ തെരുവുകച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്