അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ കളക്ഷന്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.