തെരുവു കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് - ആക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്