2020 ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത്ത്