മുട്ടറുകുളം നവീകരണം പ്രവൃത്തിയുടം ടെണ്ടര്‍ താല്‍കാലികമായി ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു