flash news

കോറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ക്കുളള ഹെല്‍പ്പഡെസ്ക് സംവിധാനം

Posted on Friday, February 7, 2020

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഹെല്‍പ്പ്ഡസ്ക് - 04742763333

ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍          - 1077

ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍   -  04742794004

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍     -  858901556

വാട്സാപ്പ് നമ്പര്‍              -  9656507673,9446525201

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പാര്‍ക്കിംഗ് പോളിസി 10 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു

Posted on Friday, January 31, 2020

sImñw tImÀ¸tdj³ t\XrXz¯nð {Sm^n¡v t]meokv, Pnñm Su¬¹m\À F¶nhcpsS klmbt¯msS \S¸nem¡p¶ ]mÀ¡nwKv t]mfnkn (t] Bâv ]mÀ¡v) 17þ2þ2020 \v tImÀ¸tdj³ \nÝbn¨n«pff 10 Øe§fnð \S¸nem¡p¶p. Sn ]mÀ¡nwKv t]mfnkn hmÀU³amsc D]tbmKn¨v tImÀ¸tdj³ Xe¯nð \S¸nem¡p¶p.