കൊല്ലം നഗരസഭയിലെ തെരുവോര കച്ചവടക്കാരുടെ രണ്ടാംഘട്ട സര്‍വ്വേലിസ്റ്റ്