സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

മേയര്‍ : പ്രസന്ന ഏണസ്‌റ്റ്
ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ : കൊല്ലം മധു 
     
 
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
7 .   മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍മാന്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
7 .   മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍മാന്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
7 .   മെമ്പര്‍
മരാമത്ത് കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3.   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
7 .   മെമ്പര്‍
നഗരാസൂത്രണ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍മാന്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
7 .   മെമ്പര്‍
നികുതി അപ്പീല്‍ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍
6 .   മെമ്പര്‍
വിദ്യാഭ്യാസ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .   ചെയര്‍മാന്‍
2 .   മെമ്പര്‍
3 .   മെമ്പര്‍
4 .   മെമ്പര്‍
5 .   മെമ്പര്‍