വകുപ്പുകള്‍

ക്രമനംപര്‍ വകുപ്പ് വകുപ്പ് മേധാവി ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 ജനറല്‍ വിഭാഗം പി എ ടു സെക്രട്ടറി 0474 - 2742192
2 റവന്യൂ വിഭാഗം റവന്യൂ ഓഫീസര്‍ 0474 - 2763464
3 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്‍ 0474 - 2767541
4 ഹെല്‍ത്ത്‌ വിഭാഗം ഹെല്‍ത്ത്‌ ഓഫീസര്‍ 0474 - 2751280
5 അക്കൌണ്ട്സ് വിഭാഗം അക്കൌണ്ട്സ്  ഓഫീസര്‍ 0474 - 2743731
6 കൌണ്‍സില്‍ വിഭാഗം കൌണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി 0474 - 2768530