മുന്‍ മേയര്‍മാര്‍

Sl.No

Name

From

To

1 അഡ്വ. സബിത ബീഗം ബിഎ എല്‍എല്‍ബി   05/10/2000 30/09/2005
2 എന്‍. പത്മലോചനന്‍ 06/10/2005 25/02/2010
3 പ്രൊഫ.എന്‍.രാജന്‍ (Dy Mayor in Charge of Mayor) 26/02/2010 15/03/2010
4 അഡ്വ.വി.രാജേന്ദ്രബാബു . എം.എ എല്‍എല്‍ബി 16/03/2010 01/10/2010
5 പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് 09/11/2010 07/11/2014
6 എം.നൌഷാദ്  (Dy Mayor in Charge of Mayor) 08/11/2014 24/11/2014
7 ഹണി 25/11/2014 31/10/2015
8 അഡ്വ.വി.രാജേന്ദ്രബാബു . എം.എ എല്‍എല്‍ബി 18/11/2015 20/11/2019
9 വിജയ ഫ്രാന്‍സിസ് (Dy Mayor in Charge of Mayor) 21/11/2019 15/12/2019
10 ഹണി മോള്‍ (ഹണി) 16/12/2019 11/11/2020