കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പാര്‍ക്കിംഗ് പോളിസി 10 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു

Posted on Friday, January 31, 2020

sImñw tImÀ¸tdj³ t\XrXz¯nð {Sm^n¡v t]meokv, Pnñm Su¬¹m\À F¶nhcpsS klmbt¯msS \S¸nem¡p¶ ]mÀ¡nwKv t]mfnkn (t] Bâv ]mÀ¡v) 17þ2þ2020 \v tImÀ¸tdj³ \nÝbn¨n«pff 10 Øe§fnð \S¸nem¡p¶p. Sn ]mÀ¡nwKv t]mfnkn hmÀU³amsc D]tbmKn¨v tImÀ¸tdj³ Xe¯nð \S¸nem¡p¶p. tImÀ¸tdj³ ]cn[nbnð ]mÀ¡nwKn\mbn sXcsªSp¯ Øe§Ä NphsS tNÀ¡p¶p. 

  1. ^m¯na tImtfPv apXð  sdbnðth tÌj³
  2. sabn³ tdmUv, ]mbn¡S tdmUv
  3. s_³knKÀ, ]n.U_vfyp.Un  B^okv, sIm¨p]nemwaqSv ]mew
  4. B{imaw ]pffn¡S tdmUv
  5. IS¸m¡S, at\mca B^okv tdmUv
  6. \mtbgvkv Bip]{Xn, AUz©À ]mÀ¡v
  7. Pnñm Bip]{Xn tdmUv
  8. t{Ih¬ kvIqfn\v kao]w
  9. ]«mf¯v ]ffn¡v kao]w apXð Fkv. _n.sF hsc
  10. IÀ_e apXð _menIm adnbw kvIqÄ hsc