നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക് സുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടമുറികൾക്കുള്ള ഓഫർ നോട്ടീസ്

 നഗരസഭയുടെ  വിവിധ ഷോപ്പിംഗ്  കോംപ്ലക് സുകളിൽ  ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടമുറികൾക്കുള്ള  ഓഫർ  നോട്ടീസ്