മുന്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍

 Sl.No


Name


From


To


1


എസ്സ് സുദര്‍ശനന്‍ ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി


10/10/2000


19/10/2000


2


ബി ദിലീപ് കുമാര്‍ ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി


21/10/2000


25/05/2003


3


ജി ബെന്നന്‍


26/05/2003


18/10/2003


4


എം എ ശ്രീധരന്‍


28/10/2003


21/02/2004


5


എസ്സ് സുദര്‍ശനന്‍ ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി


27/02/2004


22/01/2005


6


വി കെ പ്രതാപചന്ദ്രന്‍ ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി


27/01/2005


12/12/2005


7


ആര്‍ കെ സത്യാനന്ദന്‍ ബി എസ്സ് സി  എല്‍ എല്‍ ബി


12/12/2005


03/01/2006


8


കെ രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ബികോം  എല്‍ എല്‍ ബി


01/02/2006


14/07/2006


9


എ കെ ശശികല


14/07/2006


02/08/2008


10


എസ്സ് വിജയകുമാര്‍ (സെക്രട്ടറി,ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് വിങ്ങ് (അഡി.ചാര്‍ജ്ജ്)


03/08/2008


18/08/2008


11


ജോര്‍ജ്ജ് വളളക്കാല്‍


19/08/2008


14/11/2008


12


എസ്സ് വിജയകുമാര്‍


15/11/2008


24/09/2009


13


വി കെ പ്രതാപചന്ദ്രന്‍ ബി എ എല്‍ എല്‍ ബി


05/10/2009


02/09/2010


14


റ്റി സന്തോഷ്


03/09/2010


31/03/2011


15


ആര്‍ ലാലു(അഡി.സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)


01/04/2011


02/08/2011


16


എസ്സ് വിജയകുമാര്‍


30/08/2011


  31/12/2011

      17

എം.സബിനപോള്‍  എം.എ,എല്‍എല്‍.എം.,എം.ബി.എ

    09/01/2012     14/06/2013
      18 വി.ആര്‍.രാജു   എം .എസ് സി.,എല്‍എല്‍ബി     14/06/2013    12/05/2014
      19 നിസാറുദ്ദീന്‍.എം ബികോം,എല്‍എല്‍.എം (അഡി.സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)  29/05/2014 27/11/2014
     20 പി.വിജയന്‍ എംഎ,എല്‍ എല്‍ബി 28/11/2014 30/11/2015
     21

എല്‍.എസ്. ദീപ

എല്‍എല്‍.എം (അഡി.സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)

01/12/2015 16/12/2015
    22 വി.ആര്‍.രാജു  എം .എസ് സി.,എല്‍എല്‍ബി 17/12/2015 31/05/2019
    23 കെ.ഹരികുമാര്‍  എല്‍എല്‍ബി,എംബിഎ 01/06/2019 23/09/2019
    24 എ.എസ്.അനുജ ബി.എസ്സ്സി,എല്‍എല്‍.എം 23/09/2019

31/05/2020