സിവില്‍രജിസ്ട്രേഷന്‍

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്