ജി ഐ എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അമൃത് -കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ കരട് പ്രസിദ്ധീകരണം